Chesapeake Bayhawks Team vs. Team Menu
| Main Menu | Team Selection Menu | Team Main Menu |

vs. Charlotte
vs. Denver
vs. Hamilton